หลวงพ่อภัททันตะ ธัมมาจริยะ มหาเถระ

ที่สุดแห่งพระบริสุทธิสงฆ์คู่แผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าคุณนรรัตนราชมานิต (ธมฺมวิตกฺโกภิกขุ) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร